گواهی لغو مسئولیت!

این صفحه به مرور تکمیل می‌گردد.

پیشگفتار

خیلی از محتوایی که قرار از در زیر مجموعه این پروژه منتشر گردد، ممکن است بار حقوقی برایم داشته باشد. بدین وسیله اعلام می‌کنم که من مسوولیت کارهای خودم را برعهده می‌گیرم مگر بجز موارد که در زیر آنها را متذکر می‌شوم: