منافق خداناباور، آقازاده علی تولایی انتخاب کنید؟!

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه۲۷ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوری۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ شروع شده
فاز حق انتخاب
پایان پروسه

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

ادامه‌ی خواندن