منافق خداناباور، محمد امین واحدی‌نیا انتخاب کنید؟!

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوری
فاز حق انتخاب
پایان پروسه

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

ادامه‌ی خواندن

منافق خداناباور، آقازاده علی تولایی انتخاب کنید؟!

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه۲۷ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوری۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ شروع شده
فاز حق انتخاب
پایان پروسه

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

ادامه‌ی خواندن

منافق خداناباور، شراره سران‌چرخ انتخاب کنید؟!

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه۱۲ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوریقبلا اثبات شده
فاز حق انتخابقبلا انتخاب کردند
پایان پروسه۱۲ فروردین ۱۳۹۸

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

ادامه‌ی خواندن

منافق خداناباور سالار کابلی انتخاب کنید؟

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه۱۲ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوریقبلا اثبات شده
فاز حق انتخابقبلا انتخاب کردند
پایان پروسه۱۲ فروردین ۱۳۹۸

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

ادامه‌ی خواندن

خداناباوران اکوسیستم انتخاب کنید توبه یا قانون

پیشگفتار

بارها و بارها از مبلغان دین اسلام شنیده‌ایم که خداوند متعال و یکتا، یکی از مخلوقات خودش را به عنوان برترین و اشرف تمام مخلوقاتش معرفی کرده است. گویا همین موضوع برای برخی از انسان‌ها باعث ایجاد تکبر و بدتر از آن توهم ایجاد کرده است، بطوری که پاک فراموش کرده‌اند که تمامی انسان‌ها فارغ از زنگ و نژاد و … همگی بطور ذاتی موجودی جاهل، ناآگاه و بی‌تجربه و خام هستند.

ادامه‌ی خواندن