منافق خداناباور، محمد امین واحدی‌نیا انتخاب کنید؟!

پروسه پیشرفت:

عنوانشروعپایانتوضیحات
شروع پروسه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸
فاز اثبات بی‌شعوری
فاز حق انتخاب
پایان پروسه

این مطلب جهت ساماندهی مطالب سریالی، و البته آخرین فرصت برای تصمیم گیری مخاطبینش منتشر شده است و به مرور تکمیل می‌گردد. حذف این هشدار و اطلاع‌رسانی تکمیل این مطلب در کانال گزارش عملیات طوفان به معنی انتشار رسمی این مطلب می‌باشد.

پیشگفتار

بزودی

گزارش

  • ۱۳۹۸٫۰۱٫۲۷: ایجاد صفحه.

مستندات


اخطار!

این صفحه تنها برای اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی مخاطب اصلی آن ایجاد گردیده است تا بدین طریق قادر باشند اگر حرفی برای گفتن یا دفاع کردن از خودش دارد، آنرا به صورت عمومی و از طریق ارسال دیدگاه مطرح سازد. و تنها مخاطب این صفحه اجازه ارسال دیدگاه دارد. به همین دلیل به اطلاع شما می‌رسانم در صورت دریافت بیش از ۵ دیدگاه متفرقه از افرادی که مخاطب این صفحه نمی‌باشند،من چاره‌ای جز بستن دیدگاه و اتمام پروسه ندارم. پس اظهار فضل بیجای شما، تنها به ضرر مخاطب این صفحه تمام خواهد شد، انتخاب با خود شماست