طرح انتشار ۲۰ فونت فارسی با مجوز آزاد

در حال آماده سازی ویدیویی برای توضیح این طرح و اهداف آن هستیم.