آخرین مرحله امر به معروف

یکی از مسائلی که در نهی از منکر در جامعه باید به آن توجه کافی شود، منکرات رایج در جامعه است منکراتی که اگر از آنها جلوگیری نشود مانند موریانه روز به روز پایه‌ها و ستون‌های اصلی جامعه را نابود می‌کند و مسلما راهی که این جامعه در پیش می‌گیرد به ناکجا آباد ختم می‌شود.

ادامه‌ی خواندن